METO – Pohjois-Karjala ry:n säännöt

1 §

Nimi ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on; METO – Pohjois-Karjala ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja sen toiminta-alueena ovat Valtimon, Nurmeksen, Lieksan, Juuan, Polvijärven, Outokummun, Liperin, Kontiolahden, Enon, Ilomantsin, Joensuun (1.1.2005 alkaen yhdistynyt Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kuntien kanssa), Pyhäselän, Rääkkylän, Tohmajärven (1.1.2005 yhdistynyt Värtsilän kunnan kanssa), Kiteen ja Kesälahden kunnat.

Yhdistys kuuluu jäsenenä METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:een, jota näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistys toimii liiton alue-yhdistyksenä.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on liiton sääntöjen ja liittokokousten, liittovaltuuston ja liittohallituksen päätösten mukaisesti metsäalan amma-tillisena yhdistyksenä:

– kehittää ja lujittaa metsäalan asiantuntijoiden ammattitaitoa, keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa

– kohottaa metsäalan ja metsäalan asiantuntijoiden arvostusta

– toimia toiminta-alueensa metsätalouden edistämiseksi

– toimia yhteistyössä metsäalalle tärkeiden sidosryhmien kanssa

– noudattaa liiton sääntöjen alueyhdistyksiä koskevia määräyksiä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

– pitää yhteyttä ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin, alueen keskeisiin päätöksentekijöihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin

– järjestää metsäalan tarpeita edistäviä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia

– pitää yhteyttä alueensa metsätalouden asiantuntijoita kouluttaviin oppilaitoksiin sekä niissä opiskeleviin opiskelijoihin ja oppilaskuntiin

– välittää tietoa metsäalasta ja metsäammattilaisista tiedotusvälineille ja muille tärkeille sidosryhmille

– toimia yhteistyössä liiton hallinnon kanssa jäsenistön ja liiton kannalta tärkeissä ja keskeisissä kysymyksissä

3 §

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät metsäalan ja sitä sivuavien alojen johto-, asiantuntija-, toimihenkilö- tai vastaavissa tehtävissä toimivat henkilöt sekä vastaaviin tehtäviin opiskelevat taikka vastaaviin tehtäviin koulutuksen saaneet. Aiemmin saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, pitää ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen vuosikokouksen pöytäkirjaan. Eronneen tai erotetun jäsenen on kuitenkin suoritettava yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksunsa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä, päätöksiä tai tarkoitusperiä vastaan, tai jättää huomautuksesta huolimatta suorittamatta hänelle määrätyt jäsenmaksut. Erotettu jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Jokaisen jäsenen on noudatettava yhdistyksen kokousten ja johtokunnan päätöksiä sekä ohjeita. Jäsenen on suoritettava yhdistyksen hänelle antamat tehtävät.

4 §

Toiminnan rahoittaminen

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

5 §

Hallinto

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

– todetaan kokouksen laillisuus

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit sekä tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä vuodelta

– käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle, jonka yhteydessä määrätään

a) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja kustannusten korvaukset

b) yhdistykselle suoritettava jäsenmaksu

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet joka neljäs vuosi

– valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt kuluvan vuoden tilejä tarkastamaan

– valitaan edustajat liiton liittokokoukseen

– määrätään seuraavan vuosikokouksen paikka

– käsitellään muut työjärjestykseen otetut asiat

Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään ehdottomalla äänten-enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkai-see se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Johtokunnan on vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävä yhdistyksen jäsenille kirjallinen kutsu vuosi- tai ylimääräiseen kokoukseen tai ilmoitettava kokouksesta samassa ajassa liiton järjestölehdessä. Kirjallinen kutsu voidaan lähettää myös sähköpostilla. Silloin on kuitenkin toimitettava kutsu kirjeellä niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

Kokouskutsu on vastaavalla tavalla ja aikana lähetettävä myös liittoon.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos yhdistyksen johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjalli-sesti yhdistyksen johtokunnalta pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.

Kokouksen työjärjestykseen voidaan ottaa keskusteltavaksi myös yksityisten jäsenten kokouspaikalla esittämiä asioita, mikäli kokous niin päättää. Asiasta ei kuitenkaan tehdä päätöstä.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle saavat jäsenten lisäksi tehdä alueyhdistyksen johtokunta ja liiton hallitus. Kokouksessa on liiton toimi-henkilöillä ja liiton hallituksen jäsenillä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

7 §

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisia ovat yhdistyksen jäsenet.

8 §

Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena vuosikokouksessa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi jäsen ja enintään viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa heti yhdistyksen kokouksen valittua jäsenet ja päättyy uuden johtokunnan tultua valituksi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Mikäli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan jäsen on pysyvästi estynyt osallistumasta johtokunnan toimintaan, on paikka täytettävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Johtokunta voi asettaa avukseen työryhmiä.

9 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa liiton, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti. Sen lisäksi johtokunnan tulee:

– edustaa yhdistystä ja käydä sen puolesta neuvotteluja

– valita johtokunnasta tai sen ulkopuolelta sihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

– valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu

– valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan huolellisesti

– toimittaa liitolle määräaikana tilitykset, vuosikertomus, tilipäätös, jäsen-luettelo ja muut liiton toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot

– edistää jäsenkelpoisten henkilöiden järjestäytymistä liittoon

– avustaa liiton hallitusta jäsenäänestyksen toimeenpanossa

10 §

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai joku muu johtokunnan määräämä henkilö kukin erikseen.

11 §

Sääntöjen muuttaminen

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään yhdistyksen kokouksessa johtokunnan esityksestä ja niistä päätetään ehdottomalla ääntenenemmistöllä.

Sääntöjen muutokselle on hankittava liiton hallituksen hyväksyminen ennen niiden rekisteröintiä.

12 §

Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamista koskevat esitykset on tehtävä 11 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosi-kokous, vähintään 3/4:lla kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat yhdistyk-sen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta päättäneen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

13 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.