METO – Pohjois-Karjala ry:n säännöt

1 §
Nimi ja toiminta-alue
Yhdistyksen nimi on METO Pohjois-Karjala ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja sen toimialueena ovat Pohjois-
Karjalan maakunnan alueella sijaitsevat kunnat.

Yhdistys kuuluu jäsenenä METO – Metsäalan Asiantuntijat ry:een, jota
näissä säännöissä nimitetään liitoksi. Yhdistys toimii liiton
alueyhdistyksenä.

2 §
Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on liiton sääntöjen ja edustajiston sekä
liittohallituksen päätösten mukaisesti metsäalan ammatillisena
yhdistyksenä:

– kehittää ja lujittaa metsäalan asiantuntijoiden ammattitaitoa,
keskinäistä yhteenkuuluvaisuutta ja vastuuntuntoa

– kohottaa metsäalan ja metsäalan asiantuntijoiden arvostusta

– toimia toiminta-alueensa metsätalouden edistämiseksi

– toimia yhteistyössä metsäalalle tärkeiden sidosryhmien kanssa

– noudattaa liiton sääntöjen alueyhdistyksiä koskevia määräyksiä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– pitää yhteyttä ja vaikuttaa tiedotusvälineisiin, alueen keskeisiin
päätöksentekijöihin ja muihin tärkeisiin sidosryhmiin

– järjestää metsäalan tarpeita edistäviä koulutus- ja
tiedotustilaisuuksia

– pitää yhteyttä alueensa metsätalouden asiantuntijoita kouluttaviin
oppilaitoksiin sekä niissä opiskeleviin opiskelijoihin ja
oppilaskuntiin

– välittää tietoa metsäalasta ja metsäammattilaisista
tiedotusvälineille ja muille tärkeille sidosryhmille

– toimia yhteistyössä liiton hallinnon kanssa jäsenistön ja liiton
kannalta tärkeissä ja keskeisissä kysymyksissä

3 §
Jäsenyyttä koskevat määräykset
Yhdistyksen jäseniksi pääsevät metsäalan ja sitä sivuavien alojen
johto-, asiantuntija-, toimihenkilö- tai vastaavissa tehtävissä
toimivat henkilöt sekä vastaaviin tehtäviin opiskelevat taikka
vastaaviin tehtäviin koulutuksen saaneet. Aiemmin saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen
johtokunta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksen jäsenyydestä, pitää ilmoittaa
siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksen
pöytäkirjaan. Eronneen tai erotetun jäsenen on kuitenkin
suoritettava yhdistykselle erääntyneet jäsenmaksunsa.

Johtokunta voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä,
päätöksiä tai tarkoitusperiä vastaan, tai jättää huomautuksesta
huolimatta suorittamatta hänelle määrätyt jäsenmaksut. Erotettu
jäsen voi saattaa erottamisensa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi
jättämällä valituskirjelmän johtokunnalle neljäntoista (14) päivän
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

Jokaisen jäsenen on noudatettava yhdistyksen kokousten ja
johtokunnan päätöksiä sekä ohjeita.

4 §
Toiminnan rahoittaminen
Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää
vuosikokous.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa
lahjoituksia ja testamentteja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.
Yhdistys voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

5 §

Hallinto
Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja johtokunta.

6 §
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-huhtikuussa ja siinä
käsitellään seuraavat asiat:
– todetaan kokouksen laillisuus

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja ääntenlaskijat

– esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilit sekä
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

– päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
edelliseltä vuodelta

– käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio kuluvalle vuodelle, jonka yhteydessä määrätään

a) puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten
sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien palkkiot ja
kustannusten korvaukset

b) yhdistykselle suoritettava jäsenmaksu

– valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet
joka neljäs vuosi

– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa

– valitaan edustajat sopimusalan kokoukseen silloin kun se toimii
liiton jäsenäänestyksen erillistilaisuutena

– määrätään seuraavan vuosikokouksen paikka

– käsitellään muut työjärjestykseen otetut asiat

Päätöksetyhdistyksen kokouksissa tehdään ehdottomalla
ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on
yhtynyt. Vaaleissa ja suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Johtokunnan on vähintään kahta viikkoa ennen kokousta lähetettävä
yhdistyksen jäsenille kirjallinen kutsu vuosi- tai ylimääräiseen
kokoukseen tai ilmoitettava kokouksesta samassa ajassa liiton
järjestölehdessä. Kirjallinen kutsu voidaan lähettää myös
sähköpostilla. Silloin on kuitenkin toimitettava kutsu kirjeellä
niille jäsenille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta. Kokouskutsussa
on mainittava käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on vastaavalla tavalla
ja aikana lähetettävä myös liittoon.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous
niin päättää tai jos yhdistyksen johtokunta katsoo sen
tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä
sitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalta pyytää erityisesti
ilmoitettua asiaa varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava
kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.

Kokouksen työjärjestykseen voidaan ottaa keskusteltavaksi myös
yksityisten jäsenten kokouspaikalla esittämiä asioita, mikäli kokous
niin päättää. Asiasta ei kuitenkaan tehdä päätöstä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua johtokunnan tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Esityksiä yhdistyksen kokoukselle saavat jäsenten lisäksi tehdä
alueyhdistyksen johtokunta ja liiton hallitus. Kokouksessa on liiton

toimihenkilöillä ja liiton hallituksen jäsenillä puhe- ja läsnäolo-
oikeus.

7 §
Vaalikelpoisuus
Vaalikelpoisia ovat yhdistyksen jäsenet.

8 §
Johtokunta
Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena vuosikokouksessa
neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluu
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään yksi jäsen ja
enintään viisi jäsentä. Johtokunnan jäsenten toimikausi alkaa heti
yhdistyksen kokouksen valittua jäsenet ja päättyy uuden johtokunnan
tultua valituksi.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen, kun
kokoukseen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja
vähintään puolet johtokunnan jäsenistä. Mikäli puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja tai johtokunnan jäsen on pysyvästi estynyt
osallistumasta johtokunnan toimintaan,on paikka täytettävä
seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Päätökset kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, johon puheenjohtaja on
yhtynyt. Suljetuissa äänestyksissä ratkaisee arpa.

Johtokunta voi asettaa avukseen työryhmiä.

9 §
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on johtaa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa
liiton, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten
mukaisesti. Sen lisäksi johtokunnan tulee:

– edustaa yhdistystä ja käydä sen puolesta neuvotteluja

– valita johtokunnasta tai sen ulkopuolelta sihteeri ja muut
tarvittavat toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkionsa

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä
käsiteltävät asiat

– valita yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joihin
yhdistys kuuluu

– valvoa, että yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta hoidetaan
huolellisesti

– toimittaa liitolle määräaikana tilitykset, vuosikertomus,
tilipäätös, jäsenluetteloja muut liiton toiminnan kannalta
tarpeelliset tiedot

– edistää jäsenkelpoisten henkilöiden järjestäytymistä liittoon

– avustaa liiton hallitusta jäsenäänestyksen toimeenpanossa

10 §
Nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri tai joku muu johtokunnan määräämä henkilö kukin erikseen.

11 §
Sääntöjen muuttaminen
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään yhdistyksen
kokouksessa johtokunnan esityksestä ja niistä päätetään ehdottomalla
ääntenenemmistöllä.

Sääntöjen muutokselle on hankittava liiton hallituksen hyväksyminen
ennen niiden rekisteröintiä.

12 §
Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamista koskevat esitykset on tehtävä 11 §:n
mukaisessa järjestyksessä.

Purkamisesitys on tullut hyväksytyksi, jos sitä yhdistyksen
kokouksessa on kannattanut vähintään 3/4 kaikista äänestyksessä
annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään jäljelle jääneet varat
yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta
päättäneen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

13 § Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.